logo            Strona główna | Polityka prywatności | Regulamin

Regulamin konkursu „Mistrz Taniego Tankowania”

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. 1.Konkurs „Mistrz Taniego Tankowania” (dalej „Konkurs”) jest organizowany przez Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46a/11, 53-674 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000394474, NIP: 897-16-58-284,  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Organizator”).
1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie  https://tutankuj.pl/regulamin.
1.4. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.
1.5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.07.2019. o godzinie 13:00, a kończy się dnia 26.07.2019r. o godzinie 12:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
1.6. Konkurs organizowany jest na profilu w portalu społecznościowym https://www.facebook.com/tutankuj zwanym dalej „Stroną Konkursową”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
2.1.1. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2.1.2. wykona zadanie konkursowe o którym mowa w ust. 3.1. niniejszego regulaminu w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej („Zadanie Konkursowe”);
2.1.3. nie jest pracownikiem Organizatora lub osobą współpracującą z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
2.1.4. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.1.5. jest zarejestrowanym użytkownikiem w aplikacji mobilnej tuTankuj

III.    ZASADY KONKURSU


3.1. Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu pod postem konkursowym na Stronie Konkursowej komentarza zawierającego: zdjęcie pylonu stacji lub paragonu z ceną benzyny bezołowiowej 95, nazwę użytkownika Uczestnika Konkursu w aplikacji mobilnej tuTankuj oraz hashtagu #MistrzTaniegoTankowania.
3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego i dodania go w wątku konkursowym na profilu https://www.facebook.com/tutankuj/
3.3. Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu więcej niż jedno Zgłoszenie.
3.4. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na profilu organizatora.
3.5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres profilu w portalu facebook.com, z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
3.6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.
3.7. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.


IV.        PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)


4.1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz.631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.
4.2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
4.3. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.

4.4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
4.5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
4.6. Uczestnik wysyłając Zgłoszenie udziela niniejszym Organizatorowi na okres pięciu (5) lat od dnia otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie ze Zgłoszenia („Utwór”) (w całości lub w części) na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności takich jak:
4.6.1. utrwalanie, zwielokrotnienie (powielanie na wszelkich nośnikach audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowych (w tym sieci www), w szczególności Internetu,
4.6.2. wprowadzenie do obrotu (np. sprzedaż, użyczenie, darowizna, najem itp.),
4.6.3. publiczne wykonanie, wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, odczytywanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wraz z nabyciem prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawa do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
4.7. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z wszelkich opracowań Utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworu lub jego pojedynczych fragmentów, jak również prawo swobodnego używania i/lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju oraz za granicą. Organizator ma prawo do nieoznaczania Utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę.
4.8. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania przysługujących Uczestnikowi, autorskich praw osobistych do Utworu oraz zobowiązuje się powstrzymać od samodzielnego wykonywania tych praw.
4.9. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia opisanej powyżej licencji, nie przysługiwały Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe, prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
4.10. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie licencji do Utworu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4.11. Organizator w każdym czasie będzie uprawniony do zwrócenia się do wybranych Uczestników z ofertą nabycia majątkowych praw autorskich do Utworu. Warunki korzystania z tych praw oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie Uczestników będzie określać odrębna umowa. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Organizatorowi przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu praw określonych w niniejszym punkcie. W razie zbycia tych praw osobie trzeciej bez umożliwienia nabycia ich na takich samych warunkach przez Organizatora, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w ten sposób Organizatorowi.
4.14. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

V.        ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
5.2. Zwycięzcą Konkursu zostanie dziesięciu Uczestników, którzy pod postem konkursowym na Stronie Konkursowej zamieszczą zdjęcie pylonu stacji paliw lub paragonu z umieszczoną na nim najniższą ceną jednostkową benzyny bezołowiowej 95,  zrobione w okresie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzenia konkursu. W przypadku przesłania przez kilku Uczestników Zgłoszeń zawierających jednakowe ceny paliwa, będące jednocześnie najniższymi cenami paliwa Zwycięzcą zostaje Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia jako pierwszy. 
5.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 26.07.2019 r.
5.4. Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane w formie wpisu dokonanego przez Organizatora na Stronie Konkursowej, do dnia 27 lipca 2019 do godziny 23:59. Informacja będzie obejmowała wyłącznie nazwę Zwycięzców jako użytkowników serwisu Facebook. Dodatkowo Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem portalu Facebook, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
5.5. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia nazwy użytkownika i przypisanego do niej w aplikacji tuTankuj adresu mailowego w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości od Organizatora.
5.6. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu dane Zwycięzcy.
5.7. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:
5.7.1. Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,
5.7.2. Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
5.7.3. Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,
5.7.4. Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu,
5.7.5. Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

VI.    NAGRODY


6.1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu są dwa kupony na kawę do realizacji w sieci stacji paliw Circle K. Kupon może być wykorzystany do 31.12.2019 r.
6.2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
6.3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
6.4. Nagroda w formie pliku graficznego z kodem kreskowym zostanie przekazana za pośrednictwem aplikacji mobilnej tuTankuj w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Uczestnika zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu.
6.5. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, jeżeli:
6.5.1. nie prześle do Organizatora informacji , o której mowa w pkt. 5.5. Regulaminu
6.5.2. przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
6.5.3. nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
6.5.4. naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
6.5.5. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6.6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

VII.    DANE OSOBOWE

7.1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu (wyłonienia Zwycięzcy i przekazania Nagrody) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, Str. 1) (dalej „RODO”) (niezbędność do przeprowadzenia Konkursu).
7.2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, przez Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46a/11, 53-674 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000394474, NIP: 897-16-58-284.
7.3. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/11, 53-674 Wrocław lub iod@informationmarket.pl
7.4. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnych poleceń Administratora.
7.5. Dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu wypełnienia wszelkich obowiązków finansowych i administracyjnych ciążących na Organizatorze, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
7.6. Zgodnie z prawem Uczestnikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uczestnika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
7.7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VIII.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres reklamacje@tutankuj.pl. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
8.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) lub drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana reklamacja. w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
9.2.Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
9.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.


 
 

Partner merytoryczny

pobierz z Google Play

Monitoruj stacje w okolicy za pomocą tuTankuj

Napisali o nas
tuTankuj to przemyślana aplikacja, która ma szanse odnieść sukces. Oferuje najbardziej przydatne funkcje w przejrzystej formie. Wraz z rosnącą liczbą użytkowników wzrastała będzie również aktualność i dokładność prezentowanych danych.