logo            Strona główna | Polityka prywatności | Regulamin

Regulamin aplikacji mobilnej tuTankuj

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej tuTankuj.
 2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 3. Treść Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek konieczny korzystania z Aplikacji.
 4. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

II. DEFINICJE

 1. Pojęcie użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie podane poniżej:
  • Aplikacja – oprogramowanie na Urządzenie mobilne pod nazwą tuTankuj dostarczane przez Dostawcę, do pobrania w Sklepie Play (Google Play).
  • Dostawca – spółka Information Market S.A., z siedzibą we Wrocławiu,
   przy ul. Legnickiej 46a/10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000394474, o kapitale zakładowym 115.000 zł.
  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę za pośrednictwem Aplikacji opisane w pkt 2.2 Regulaminu.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.
  • Urządzenie mobilne - urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych takie jak telefon komórkowy, laptop, smartfon, tablet.
 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
 1. umożliwieniu wymiany informacji dotyczącej cen paliw na stacjach paliw zlokalizowanych na terytorium Polski pomiędzy Użytkownikami Aplikacji,
 2. umożliwieniu wymiany informacji dotyczącej usług oferowanych na stacjach paliw zlokalizowanych na terytorium Polski pomiędzy Użytkownikami Aplikacji,
 3. dostarczaniu informacji o prognozie cen paliw,
 4. umożliwieniu dokonania oceny stacji paliwowych,
 5. umożliwieniu zdobywania punktów za zaktualizowanie cen paliw na stacjach paliw zlokalizowanych na terytorium Polski (dalej zwane: Punktami za aktywność), innych usługach, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji.

III. ZASADY DZIAŁANIA I KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Pobranie Aplikacji i korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług jest bezpłatne. Dostawca dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych Usług przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji. Odpłatne Usługi zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych Usług Aplikacji.
 2. Aplikacja do sprawnego działania wymaga połączenia z Internetem i korzystania z transferu danych. Koszty połączenia Urządzenia mobilnego z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 3. Korzystanie z Aplikacji mobilnej wymaga Urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Android od wersji Android 5.1 (Lollipop).
 4. Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezbędne jest aktywowanie połączenia internetowego.
 5. W celu korzystania z opcjonalnych funkcjonalności Aplikacji niezbędne może się okazać aktywowania usługi GPS w Urządzeniu mobilnym.
 6. W celu skorzystania z wszystkich Usług Aplikacji niezbędne jest dokonanie rejestracji (założenie konta Użytkownika). Rejestracja jest również możliwa z wykorzystaniem portalu Facebook lub Google +.
 7. Brak dokonania rejestracji może ograniczyć dostępność do niektórych Usług Dostawcy, w szczególności Użytkownik niezarejestrowany (Gość) nie ma możliwości rywalizacji w konkursach organizowanych przez Dostawcę. Zasady i warunki udziału w konkursach określone są w odrębnych regulaminach.
 8. W celu dokonania rejestracji Użytkownik jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje następujące dane: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło, region.
 9. Ten sam Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto w Aplikacji. Utworzenie kilku kont w Aplikacji przez tego samego Użytkownika będzie skutkować utratą prawa do otrzymania więcej niż jednej nagrody w ramach tego samego konkursu organizowanego przez Dostawcę.
 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Aplikacji danych.
 11. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego, a także w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.
 12. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań niezgodnych z prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego, Dostawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć lub zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 13. Podstawową Usługą świadczoną przez Dostawcę za pośrednictwem Aplikacji jest umożliwienie wymiany informacji dotyczącej cen paliw na stacjach paliw zlokalizowanych na terytorium Polski pomiędzy Użytkownikami Aplikacji. W ramach tej Usługi Użytkownik może dokonać aktualizacji ceny paliwa na stacji paliw zlokalizowanej w zdefiniowanym w Aplikacji promieniu od miejsca, w którym znajduje się w danej chwili Użytkownik Dokonanie aktualizacji ceny paliwa wymaga aktywowania usługi GPS w Urządzeniu mobilnym. Użytkownik może aktualizować ceny na danej stacji paliw raz na dobę.
 14. Za dokonanie jednej aktualizacji ceny paliw Użytkownik otrzyma jeden Punkt za aktywność. Dostawca będzie organizował konkursy dla Użytkowników aplikacji, w ramach których otrzymane przez Użytkownika Punkty za aktywność będą umożliwiały Użytkownikowi wzięcie udziału w konkursie i wygranie nagrody, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach konkursów.
 15. W okresie 14 dni od dnia zarejestrowania się w Aplikacji mobilnej Użytkownik, który dokona aktualizacji cen paliw zamiast jednego Punktu za aktywność otrzyma dwa Punkty za aktywność.
 16. Dostawca może okresowo organizować podwójne naliczanie Punktów za aktywność, o czym zawiadomi Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

 1. Dostawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji. Dostawca nie gwarantuje jednak nieprzerwanej dostępności wszystkich Usług Aplikacji.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia mobilne Użytkowników. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność,
  ani treść zamieszczoną za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Dostawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji,a w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie jest wyłączona w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych przez Użytkownika na bazie informacji udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, w tym w szczególności dotyczących cen paliw wskazanych przez innych Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Dostawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć dostęp do Aplikacji w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników oraz jakichkolwiek innych osób.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Aplikacja jest przedmiotem autorskich praw majątkowych Dostawcy. Z chwilą zapisania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownika, Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej jej zwielokrotnianie w związku z jej pobraniem oraz instalacją i uruchamianiem na Urządzeniu mobilnym.
 2. Treści udostępniane w ramach dostępu do Aplikacji, użyte w nim znaki towarowe, logotypy, nazwy firm, fotografie oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Korzystanie z Aplikacji nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Aplikacji. W szczególności zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów czy treści umieszczonych w Aplikacji.

VI. OKRES OBOWIĄZYWANIA I REZYGNACJA Z USŁUG

 1. Zarówno Użytkownikowi jak i Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie.
 3. Dostawca wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie konto Użytkownika.
 4. Odinstalowanie Aplikacji przez Użytkownika jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług. 

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące Usług, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@tutankuj.pl.
 2. Treść reklamacji dotyczących niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi powinna winna zawierać co najmniej:
 1. dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail),
 2. opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu Usługi,
 3. termin wystąpienia i czas trwania nieprawidłowości,
 4. nazwę i model Urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym,
 1. Dostawca rozpatrzy reklamację oraz informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Dostawca zwróci się w powyższym terminie do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji.

VIII. OTRZYMYWANIE INFORMACJI O APLIKACJI

 1. Zarejestrowanie się przez Użytkownika (utworzenie konta) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji dotyczących Aplikacji, w tym o nowościach, a także innych informacji handlowych dotyczących Aplikacji lub Dostawcy, jak również podmiotów współpracujących z Dostawcą w ramach świadczenia Usług w Aplikacji. Informacje te Użytkownik będzie otrzymywał za pośrednictwem Aplikacji poprzez zakładkę „Wiadomości”. Użytkownik, który nie chce otrzymywać takich informacji może korzystać z Aplikacji bez konieczności utworzenia konta, jako Gość.

IX. ZMIANA REGULAMINU

 1. Dostawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Dostawca informuje Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji w zakładce „Wiadomości”. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Brak złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przed terminem wejścia w życie zmian uważa się za akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach. Po otrzymaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy Dostawca usunie konto Użytkownika.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie ewentualne spory Dostawca i Użytkownik zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Dostawcy.
 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin obowiązuje od 1 października 2018 roku.

 

Partner merytoryczny

pobierz z Google Play

Monitoruj stacje w okolicy za pomocą tuTankuj

Napisali o nas
tuTankuj to przemyślana aplikacja, która ma szanse odnieść sukces. Oferuje najbardziej przydatne funkcje w przejrzystej formie. Wraz z rosnącą liczbą użytkowników wzrastała będzie również aktualność i dokładność prezentowanych danych.