logo            Strona główna | Polityka prywatności | Regulamin

Regulamin konkursu „Kawa na dobry start 2” dla użytkowników aplikacji mobilnej tuTankuj

I.    Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem konkursu „Kawa na dobry start 2” (dalej „Konkurs”) jest Information Market S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 46a/10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS   0000394474, o kapitale zakładowym 115.000 zł (dalej „Organizator”).
2.    Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs trwa od 24.10.2018 r. do momentu wyłonienia Laureatów.
3.    Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
4.    Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
5.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w zakładce https://tutankuj.pl/regulamin.
6.    Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

II.    Warunki Uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu może być Użytkownik, który dokonał rejestracji (założył konto Użytkownika) w Aplikacji mobilnej tuTankuj.

III.    Zasady konkursu   

1.    Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych Użytkowników Aplikacji mobilnej tuTankuj.
2.    Laureatami Konkursu zostanie 500 Użytkowników, którzy jako pierwsi w kwartale uzyskali 100 punktów w Aplikacji mobilnej tuTankuj.
3.    Punkty będą przyznawane zgodnie z zasadą, że za dokonanie aktualizacji jednej ceny paliwa Użytkownik otrzyma jeden Punkt za aktywność. W przypadku aktualizacji cen kilku gatunków paliw na jednej stacji Użytkownik otrzyma liczbę odpowiadającą liczbie zaktualizowanych cen.
4.    Dokonanie aktualizacji ceny paliwa wymaga aktywowania usługi GPS w Urządzeniu mobilnym.
5.    Aby dokonać aktualizacji ceny paliw na stacji Użytkownik musi znajdować się w bezpośredniej bliskości obiektu (zdefiniowany w Aplikacji mobilnej promień odległości od stacji).
6.    Użytkownik może aktualizować cenę paliwa na danej stacji paliw nie częściej niż raz na dobę.


IV.    Nagrody

1.    Fundatorem nagród jest Organizator.
2.    Nagrodą dla każdego Laureata konkursu jest bon na kawę do realizacji w sieci stacji paliw Circle K.
3.    Kupony mogą być wykorzystane w terminie do 30.06.2020 r.
4.    Laureat może otrzymać nagrodę tylko raz, nie może żądać wydania w miejsce nagrody jej ekwiwalentu pieniężnego, ani też nie ma prawa do zastrzegania sobie jej szczególnych właściwości.V.    Przekazanie nagród

1.    Organizator poinformuje Laureata o przyznaniu nagrody w terminie 24 godzin od uzyskania przez niego 100 Punktów za aktywność, za pośrednictwem aplikacji mobilnej tuTankuj.
2.    Nagrody w formie plików graficznych z kodem kreskowym przekazane zostaną Laureatowi za pośrednictwem aplikacji mobilnej tuTankuj w terminie do 3 dni roboczych od uzyskania przez niego 100 Punktów za aktywność.

VI.    Reklamacje

1.    Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane Organizatorowi, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@tutankuj.pl
2.    Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3.    Reklamację można złożyć w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym.
4.     Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
6.    O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana reklamacja.

VII.    Odpowiedzialność Organizatora

1.    Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych Uczestnika.

VIII.    Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2.    Udział w Konkursie nie podlega przeniesieniu na inną osobę lub podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestników Konkursu nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy uczestnikami Konkursu.
3.    Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
4.    Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestnika w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie i rozliczenia Konkursu, w tym otrzymania nagrody.
5.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
6.    Udział w Konkursie i podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
7.    Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9.    Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i przedawnienia roszczeń z niego wynikających.
10.    Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11.    Dane uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną.Partner merytoryczny

pobierz z Google Play

Monitoruj stacje w okolicy za pomocą tuTankuj

Napisali o nas
tuTankuj to przemyślana aplikacja, która ma szanse odnieść sukces. Oferuje najbardziej przydatne funkcje w przejrzystej formie. Wraz z rosnącą liczbą użytkowników wzrastała będzie również aktualność i dokładność prezentowanych danych.